• Privacybeleid

  PRIVACYVERKLARING INZAKE FONDSENWERVING


  Dit is de Privacyverklaring inzake Fondsenwerving van Pelicano, stichting van openbaar nut, met zetel te Congresstraat 35, 1000 Brussel en met KBO-nummer 0819.409.280 (“Stichting Pelicano”).

  Stichting Pelicano is een organisatie die kinderen die in België in armoede leven ondersteunt door te voorzien in hun meest dringende basisbehoeften, zoals maaltijden, kleren, schoolgerief, doktersbezoek, maar ook lidgeld voor de jeugdbeweging of sportclub.  Daarna bieden wij ook een duurzame ondersteuning aan door ze te begeleiden en te steunen totdat deze kinderen als jongvolwassenen een diploma halen en een volwaardige rol kunnen spelen in onze maatschappij.

  De verwijzingen naar “wij”, “ons” en “onze” in deze Privacyverklaring inzake Fondsenwerving (de “Privacyverklaring”) zijn verwijzingen naar Stichting Pelicano.  “U” en “uw” verwijst naar elke persoon wiens Persoonsgegevens wij verwerken in het kader van fondsenwerving en de verwerking van uw giften.

  De bescherming van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons.  Daarom zetten wij in deze Privacyverklaring uiteen hoe wij omgaan met uw Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze Privacyverklaring beschreven verwerkingen.   

  1. Definities
  • AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming: Dit is de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.  Deze Verordening is ook beter bekend onder de Engelse benaming “GDPR”.
  • GBW of Gegevensbeschermingswet: Dit is de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.
  • Persoonsgegevens: Dit is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  • Verwerking: Dit is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
  • Verwerker: Dit is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
  • Verwerkingsverantwoordelijke: Dit is de persoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
  1. Van wie verwerken wij Persoonsgegevens?

  Wij verwerken Persoonsgegevens van personen die met ons in contact treden in het kader van fondsenwerving, van personen die wij contacteren in het kader van fondsenwervingscampagnes en in het kader van activiteiten en evenementen gerelateerd met fondsenwerving, en van personen die ons reeds een gift hebben gedaan.

  1. Hoe bekomen wij Persoonsgegevens?

  We bekomen uw Persoonsgegevens:

  • wanneer u met ons contact neemt per brief, per e-mail, per telefoon of via het contactformulier op de website www.pelicano.be of via sociale media, en u zo uw interesse heeft getoond in onze activiteiten als mogelijk donateur;
  • wanneer u ons uw Persoonsgegevens meedeelt tijdens fondsenwervingscampagnes, activiteiten en evenementen, die we zelf organiseren of die derden voor onze werking organiseren;
  • wanneer u een gift heeft gedaan aan Stichting Pelicano, weze het spontaan of naar aanleiding van specifieke fondsenwervingscampagnes en activiteiten en evenementen, inclusief giften via onze website www.pelicano.be;
  • wanneer u op www.testament.be of via een andere wijze een legaat uitvoert ten voordele van Stichting Pelicano;
  • wanneer u gebruik maakt van de sociale media platformen waarop wij actief zijn en ons via die weg Persoonsgegevens meedeelt en uw interesse toont in onze activiteiten als mogelijk donateur;

  Wij kunnen eveneens uw contactgegevens (uw naam en adres) bekomen via onze dienstverlener Direct Social Communications BV, met zetel te Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel en met KBO-nummer 0427.917.874 (“DSC”).  Dit is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van verenigingen en stichtingen bij hun communicatie- en fondsenwervingsactiviteiten voor goede doelen.  DSC kan ons uw contactgegevens meedelen wanneer u reeds een gift heeft gedaan voor een andere vereniging of stichting die aan fondsenwerving doet voor de behartiging van een goed doel en hiervoor beroep heeft gedaan op de diensten van DSC. Voor meer uitleg verwijzen wij naar de privacyverklaring te vinden op de website: https://privacy.dsc.be/nl/.

  Tenslotte stellen derde partijen soms hun adresbestanden (enkel naam en adres) ter beschikking voor een specifieke fondsenwervingscampagne.  In dat geval gebruiken we deze contactgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens daarna alleen verder verwerkt wanneer u effectief een gift doet ten gevolge van die campagne.  De gegevens van de betrokken derden kunnen op éénvoudige aanvraag bij onze dienstverlener DSC bekomen worden.

  1. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

  De Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken in het kader van onze fondsenwerving zijn:

  • Naam, voornaam, titel;
  • Geboortedatum;
  • Naam van het bedrijf dat u eventueel vertegenwoordigt; 
  • Uw adres of de maatschappelijke zetel van het bedrijf dat u eventueel vertegenwoordigt;
  • Privé en/of professioneel e-mailadres;
  • Privé en/of professioneel telefoonnummer (inclusief gsm);
  • Gegevens gerelateerd aan de door u uitgevoerde betalingen van giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring);
  • Uw giftenhistoriek;
  • Rijksregisternummer (enkel indien nodig voor het uitreiken van fiscale attesten);
  • Gegevens omtrent eventuele betwistingen en geschillen;
  • Persoonlijke voorkeuren en voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten u wordt aangeschreven;
  • Alle andere Persoonsgegevens die u ons vrijwillig zou meedelen wanneer wij contact met u hebben, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.  
  1. Waarvoor en met welke rechtsgrond gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

  Wij kunnen de door u meegedeelde Persoonsgegevens gebruiken:

  • voor fondsenwerving via fondsenwervingscampagnes waarbij we u uitnodigen om een gift te doen voor ons goed doel, en om u uit te nodigen op gerelateerde evenementen en activiteiten;
  • om u informatie te verstrekken over onze fondsenwervingscampagnes en gerelateerde activiteiten en evenementen;
  • om u informatie te verstrekken over wat wij met uw giften doen;
  • om uw giften administratief af te handelen inclusief, indien u daar recht op heeft, voor het bezorgen van een fiscaal attest.

  De rechtsgrond van de verwerking hangt af van de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens dienen te worden gebruikt:

  Zo zullen wij uw toestemming nodig hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken wanneer u op www.testament.be een legaat wenst uit te voeren ten voordele van Stichting Pelicano.

  Op basis van ons gerechtvaardigd belang om als stichting ons goed doel te realiseren, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken in het kader van fondsenwervingscampagnes en gerelateerde activiteiten en evenementen, bijvoorbeeld wanneer u:

  • met ons contact opneemt per brief, per e-mail, per telefoon of via het contactformulier op de website www.pelicano.be of via sociale media;
  • met ons in contact bent gekomen tijdens fondsenwervingscampagnes, activiteiten en evenementen, door ons georganiseerd of georganiseerd door derden ter behartiging van onze activiteiten, en uw Persoonsgegevens achterlaat;
  • ons in het verleden reeds een gift heeft gedaan voor ons goed doel;
  • zich heeft ingelogd op de website www.pelicano.be met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven of om toegang te krijgen tot de beschikbare visuals van Stichting Pelicano;
  • in het verleden reeds een gift heeft gedaan aan een andere stichting of vereniging voor een goed doel en die stichting of vereniging uw contactgegevens heeft doorgegeven via onze dienstverlener DSC (zie punt 3 hierboven);
  • wij uw contactgegevens hebben ontvangen van een derde voor éénmalig gebruik voor een fondsenwervingscampagne (zie punt 3 hierboven).

  Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van gifthistoriek, leeftijd of persoonlijke voorkeuren. 

  Wij verwerken uw gegevens ook met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang wanneer wij deze gebruiken voor de administratieve verwerking van uw gift.

  We kunnen ook uw Persoonsgegevens gebruiken:

  • om wettelijke verplichtingen na te leven waaraan wij onderworpen zijn (bv. het opmaken van fiscale attesten; het bijhouden van de giftgegevens van de schenker).
  • voor het bestrijden van fraude en inbreuken, en beheer van betwistingen en geschillen en dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om fraude en inbreuken, evenals ontoelaatbare of onwettige uitlatingen, op te sporen en te beteugelen, om onze IT-systemen te beveiligen, en om geschillen te voeren.

  In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u op basis van ons gerechtvaardigd belang in principe alleen via brief of telefoon (tenzij u zich inschreef op de Robinsonlijst of de Bel-me-niet-meer-lijst).  Wij kunnen u evenwel ook via e-mail contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft, tenzij wanneer u reeds een bestaand donateur van onze organisatie bent, in welk geval u zich natuurlijk kan verzetten tegen fondsenwerving via e-mail.

  1. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

  Uw Persoonsgegevens worden verwerkt door onze eigen medewerkers.  Al onze medewerkers hebben een verplichting tot vertrouwelijkheid en zij mogen enkel die Persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken.

  Daarnaast hebben de volgende personen toegang tot uw Persoonsgegevens:

  • Dienstverleners

  Uw gegevens worden namens onze organisatie ook verwerkt door dienstverleners (als verwerkers), zoals IT-dienstverleners, zodat wij u op een kwalitatieve wijze informatie kunnen verstrekken over de Stichting Pelicano, goed georganiseerde fondsenwervingscampagnes, activiteiten en evenementen kunnen organiseren of eraan deelnemen en de gedane giften kunnen verwerken. Deze dienstverleners kunnen toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens voor zover dit nodig is om ons bij te staan bij het uitvoeren van voormelde diensten.   Zo worden uw Persoonsgegevens namens ons ook verwerkt door DSC voor het organiseren van fondsenwervingscampagnes en de opvolging ervan.  

  Wanneer dienstverleners uw Persoonsgegevens namens ons verwerken, dan zullen wij daarmee de nodige contractuele afspraken maken om te waarborgen dat zij uw Persoonsgegevens enkel verwerken conform de instructies van Stichting Pelicano en conform de AVG en de GBW, met inbegrip van het treffen van adequate veiligheidsmaatregelen.

  • Andere non-profit organisaties

  Non-profit organisaties kunnen hun doelen waarvoor ze werden opgericht enkel realiseren mits de nodige middelen.  Daarom rekenen we op vrijgevige giften van bedrijven, organisaties en privépersonen.  Het is voor non-profit organisaties zoals de onze dan ook cruciaal om een zo ruim mogelijk doelpubliek te betrekken bij de realisatie van onze doelen en onze fondsenwervingscampagnes.

  Enkel wanneer u effectief een gift heeft gedaan, worden uw naam, adres, aanspreektitel en giftgegevens daarom verstrekt aan DSC.  DSC verwerkt deze gegevens dan als verwerkingsverantwoordelijke in haar eigen bestand om haar toe te laten om deze gegevens te laten gebruiken door andere non-profit organisaties voor dezelfde doeleinden als waarvoor onze organisatie die gebruikt en zoals hiervoor omschreven. De lijst met de betrokken organisaties kan worden opgevraagd bij DSC.

  Zo komt het dat, wanneer u voor ons een gift heeft gedaan, u ook door andere non-profit organisaties kan gecontacteerd worden om u te informeren over hun projecten en over gelijkaardige mogelijkheden om een gift te doen voor hun goede doelen. Het doorgeven van deze gegevens aan DSC en andere non-profit organisaties is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze organisatie en van andere non-profit organisaties die zich inzetten voor goede doelen om zich van fondsen te kunnen voorzien ter behartiging van hun projecten.

  Indien u of derden (bijvoorbeeld uw bank of Bpost) wijzigingen in uw persoonsgegevens meedelen, worden deze doorgevoerd in ons bestand en in het bestand van DSC. 

  De gegevens worden bewaard door DSC tot 10 jaar nadat u één van de betrokken organisaties voor het laatst een gift heeft gedaan.

  Ook ten overstaan van DSC als verwerkingsverantwoordelijke kan u uw rechten zoals vermeld in punt 9 uitoefenen. DSC zal uw gegevens niet langer in haar eigen bestand verwerken voor de in dit punt beschreven doeleinden indien u laat weten dat u dat niet meer wenst door contact op te nemen met DSC. Dit kan door een brief te sturen naar “Direct Social Communications bv, Dienst Donateurs, Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel of via een e-mail aan donateurs@dsc.be. Het privacy beleid van DSC kunt u consulteren op https://privacy.dsc.be/

  • Bedrijfsondersteunende diensten

  Wij dienen ook beroep te doen op verschillende bedrijfsondersteunende diensten aan wie wij uw Persoonsgegevens kunnen doorgeven indien nodig, zoals de boekhouder en bedrijfsrevisoren.  

  • Geschillen

  Wij kunnen uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derden die ons bijstaan in het kader van eventuele betwistingen en geschillen, zoals de aansprakelijkheidsverzekeraar of advocaten en gerechtsdeurwaarders in het kader van rechtsvorderingen, of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

  • Herstructureringen

  Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook meedelen aan derde partijen in het kader van een eventuele overname, herstructurering of omzetting van de Stichting Pelicano, zoals aan kandidaat-kopers verenigingen, andere stichtingen, universiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen die het belangeloos doel van de Stichting Pelicano of een doel dat daar zou nauw mogelijk op aansluit nastreven met wie wij zouden kunnen fusioneren, of die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten zouden overnemen.

  • Wettelijke verplichtingen

  Tenslotte kunnen wij uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan overheden of gerechtelijke instanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

  Buiten de in dit punt 6 opgenomen gevallen zullen uw Persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan derden.  Indien wij dat toch willen doen, zullen wij u daarover inlichten of, indien dat nodig is, uw toestemming bekomen.  Wel kunnen wij anonieme of geaggregeerde gegevens verwerken en meedelen aan derden.  

  1. Doorgifte van uw informatie buiten de EU

  De Persoonsgegevens die u ons verstrekt worden in principe uitsluitend binnen de Europese Unie verwerkt.

  Voor de uitvoering en opvolging van fondsenwervingscampagnes (waaronder het drukwerk) doet DSC beroep op haar zusterbedrijf Direct Operations BV, dat voor sommige producties samenwerkt met een leverancier met hoofdzetel in de Verenigde Staten.  Met deze leverancier zijn Standard Contractual Clauses (SCC) afgesloten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. 

  1. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

  Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens niet in onze databank opgeslagen en dus ook niet verder door ons verwerkt in het kader van fondsenwervingscampagnes en gerelateerde activiteiten en evenementen. Uw Persoonsgegevens kunnen dan mogelijk wel nog steeds voor andere doeleinden door ons worden verwerkt, bijvoorbeeld wanneer u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

  Indien u ons een gift overmaakt, worden uw gegevens in onze databank opgeslagen. Wij bewaren uw Persoonsgegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in de stichting Pelicano heeft getoond. We evalueren regelmatig onze bewaartermijnen voor Persoonsgegevens.

  Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde types van Persoonsgegevens te bewaren gedurende welbepaalde wettelijke termijnen (bijvoorbeeld boekhoudkundige informatie), leven wij die termijnen na.

  1. Uw rechten

  Conform de AVG kan u als betrokkene verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken. Hieronder wordt dit verder uitgelegd.

  • Recht op inzage en kopie

  Inzage – U heeft steeds het recht om kosteloos inzage te krijgen in de Persoonsgegevens die wij over u verwerken, tenzij deze inzage door de wet wordt uitgesloten.

  U heeft ook het recht om bepaalde informatie over deze verwerking te ontvangen. Meer bepaald heeft u recht op de volgende informatie:

  • het al dan niet bestaan van verwerkingen van de Persoonsgegevens;
  • de Persoonsgegevens zelf;
  • de doeleinden van de verwerking van deze Persoonsgegevens;
  • de categorieën Persoonsgegevens en hun bewaartijd;
  • de categorieën ontvangers aan wie deze Persoonsgegevens worden verstrekt;
  • de rechten met betrekking tot deze Persoonsgegevens;
  • de bron van deze Persoonsgegevens, indien ze niet bij uzelf werden ingezameld;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze Persoonsgegevens, alsook de onderliggende logica en de gevolgen van die besluitvorming.

  Kopie – U heeft bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van uw Persoonsgegevens, voor zover u die conform de AVG mag inzien. Indien u meerdere kopieën van dezelfde informatie wenst, behoudt Stichting Pelicano zich het recht voor om hiervoor een vergoeding voor administratieve kosten aan te rekenen.

  • Recht op verbetering

  U heeft bovendien het recht om kosteloos alle onjuiste of onvolledig verwerkte Persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Indien wij vaststellen dat de Persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, worden zij verbeterd of aangevuld.

  U kan hierbij ook vragen dat Persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid of volledigheid van de Persoonsgegevens werd gecontroleerd en eventuele onjuistheden/onvolledigheden werden rechtgezet (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

  • Recht op overdraagbaarheid

  U heeft voorts het recht binnen bepaalde grenzen bepaald door de AVG om ons te vragen dat een kopie van uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat (bv. XML) overmaakt worden aan u en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon naar uw keuze.  Dit recht geldt evenwel enkel voor Persoonsgegevens die u ons zelf heeft verstrekt.

  • Recht op intrekking van toestemming

  Indien u ons de toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van uw Persoonsgegevens, heeft u steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Wij zullen de Persoonsgegevens dan niet meer verder verwerken. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

  • Recht op verzet tegen de verwerking

  Wanneer wij Persoonsgegevens over u verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kan u zich in bepaalde gevallen verzetten tegen zulke verwerking.

  Indien de verwerking evenwel geen vorm van direct marketing betreft, kunnen wij toch verdergaan met de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen. In afwachting van de beoordeling van deze redenen kan u ons wel verzoeken om de desbetreffende Persoonsgegevens tijdelijk niet verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

  • Recht op verwijdering

  Indien u meent dat uw Persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn of onrechtmatig worden verwerkt), dan kan u verzoeken dat uw Persoonsgegevens definitief verwijderd worden uit onze bestanden.

  Als Verwerkingsverantwoordelijke zijn we echter niet verplicht om de Persoonsgegevens te wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden in overeenstemming met de AVG.

  • Recht op beperkte verwerking

  In bepaalde gevallen heeft u het recht om te vragen dat uw Persoonsgegevens wel nog door ons worden bewaard, maar tijdelijk niet verder worden verwerkt. Buiten de gevallen vermeld bij het recht op verbetering, op verzet en op verwijdering in deze Privacyverklaring, heeft u dit recht ook wanneer wij de Persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze zelf wel nog nodig heeft in het kader van een rechtsvordering.

  In sommige wettelijk bepaalde gevallen geldt de beperkte verwerking echter niet en mogen wij toch nog uw Persoonsgegevens verwerken. Deze gevallen zijn de volgende:

  • indien u zelf uw specifieke toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking;
  • indien Stichting Pelicano de Persoonsgegevens zelf nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;
  • indien de Persoonsgegevens verwerkt moeten worden ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
  • om gewichtige redenen van algemeen belang.
  • Uitoefening van uw rechten

  Contactpunt - Voor de uitoefening van uw rechten kan u ons steeds contacteren via e-mail op pelicano@pelicanofoundation.be of per brief aan Stichting Pelicano, p.a. Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel. Gelieve in uw e-mail of brief uw volledige adresgegevens te vermelden en desgevallend een scan of foto van onze communicatie aan u door te sturen.

  Verificatie - Indien uw verzoek onduidelijk is of indien er twijfel bestaat over de identiteit van de persoon die de rechten in uw naam tracht uit te oefenen, dan kunnen wij de nodige bijkomende informatie opvragen. Indien de aanvrager weigert om de nodige informatie te verstrekken, kunnen wij het verzoek weigeren.

  Afhandelingstermijn - Na indiening van uw verzoek zal u een ontvangstbevestiging ontvangen en zullen wij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand laten weten welk gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn verlengd worden tot drie maanden na de indiening van het verzoek. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

  Kosteloosheid - Deze verzoekprocedure is in principe volledig kosteloos. Indien uw verzoek echter kennelijk ongegrond is of indien u buitensporig gebruik maakt van uw rechten, met name door soortgelijke verzoeken overmatig repetitief in te dienen, dan hebben we het recht om deze verzoeken te weigeren of om een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten. 

  • Vragen of klachten

  Vragen - Voor alle vragen over de verwerking van de Persoonsgegevens door Stichting Pelicano of omtrent deze Privacyverklaring kan u steeds bij ons terecht per e-mail (pelicano@pelicanofoundation.be) of per brief aan Stichting Pelicano, p.a. Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel.  Telefonisch kunt u ons contacteren op het nummer 02 528 06 75. Wij zijn iedere werkdag te bereiken van 9u tot 13u en van 13u30 tot 17u30.

  Voor vragen of klachten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens door DSC, kan u terecht op de privacyverklaring van DSC te vinden op de website: https://privacy.dsc.be/nl/.

  Klachten - Indien U van mening bent dat de bepalingen van deze Privacyverklaring of van de AVG niet worden nageleefd, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via e-mail aan contact@apd-gba.be of per brief (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Indien u klachten heeft, vragen wij u om deze eerst aan ons voor te leggen, zodat naar een oplossing kan gezocht worden.  

  1. Veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw Persoonsgegevens te voorkomen

  We maken gebruik van veiligheidsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen illegale verwerking, verlies, vernietiging en beschadiging ervan.

  Informatie die wordt doorgegeven via het internet kan evenwel nooit 100% veilig gebeuren. Als gevolg hiervan kunnen wij de veiligheid niet garanderen van de informatie die u ons doorstuurt.  Zodra wij de informatie hebben ontvangen, doen wij ons uiterste best om de veiligheid van onze systemen te waarborgen.

  1. Herziening van deze Privacyverklaring

  Deze Privacyverklaring wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd en werd het laatst geactualiseerd in augustus 2022.